جستجو

درباره ما

تماس با ما

درباره مدیساچک


درباره مدیساچک

 

مطابق تعریف نهادهای جهانی و مدیریت سلامت همچون سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامتی عبارت است از آسایش و آرامش جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه و دوری آنها از بیماری و معلولیت و همچنین توانایی برخورداری از یک زندگی با کیفیت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی.

بر این مبنا و جهت نیل به اهداف فوق بهره مندی افراد جامعه از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسی ترین و مهم ترین حقوق هر انسان بدون در نظرگرفتن جایگاه اجتماعی و شرایط اقتصادی اوست.

مدیسا چک به عنوان یک برند داخلی قصد دارد تا با یکپارچه سازي آخرین فناور هاي جهانی در صنعت سلامت و منابع بومی شامل غنی ترین
و متعالی ترین منابع انسانی توانمند، ایجاد سازمانی دانش محور و داراي رویکرد سیستماتیک و همچنین با بهره گیري از دانش راهبران کلیدي
صنعت سلامت کشور همچون پزشکان، متخصصین و مراکز آموزشی و درمانی، به ارائه محصولات و خدماتی جهت ارتقا سطح سلامت افراد
جامعه در حوزه سلامت، بهداشت، پیشگیري، پایش و مدیریت بیماري ها بپردازد.

 

ماموریت مدیساچک


تبدیل شدن به اولین انتخاب سبد سلامت خانواده مصرف کنندگان در حوزه هاي تشخیص، پایش، مراقبت و بهبود کیفیت زندگی جهت
دستیابی به جامعه اي از خانواده ها و افراد سالم.

 

چشم انداز مدیساچک


تبدیل شدن به بزرگترین برند بومی محصولات سلامت محور غیر دارویی جهت ارتقا سطح سلامت شهروندان پیش از مراجعه به پزشک، پس از آن و در حین درمان.